KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest OLIMP ARMS Edmund Pieszak Olimpin ul. Łąkowa 11 86-061 Brzoza tel. 503 023 498.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, zabezpieczenia osób i mienia (monitoring) w przypadku osobistej obecności w naszej firmie - stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

a) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

b) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych - podmioty przetwarzające (w szczególności podmioty informatyczne, biuro rachunkowe, kurierzy, poczta polska);

c) instytucje, które realizują ustawowe obowiązki (w szczególności policja, organy kontrolujące)

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowyniepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować nie zawarciem umowy.

8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.